fbpx

Bendrosios patalpų nuomos sutarties sąlygos

„ROOM47“ laisvalaikio ir renginių erdvei

Paskutinė atnaujinimo data: 2022.06.21

  1. TERMINAI IR AIŠKINIMAI

1.1. Bendrovė – UAB „INTERSELAS“, juridinio asmens kodas 148430728, buveinės adresas Smėlynės g. 112, Panevėžys, vykdanti veiklą adresu Respublikos g. 47a, Panevėžys (toliau – Erdvė)

1.2. Klientas – Atitinkamame Užsakyme nurodytas vienas ar keli fiziniai arba juridiniai asmenys.

1.3. Užsakymas – Specialiosios sąlygos papildančios šias Bendrąsias patalpų nuomos sutarties sąlygas.

1.4. Šalis – Bendrovė ar Klientas atskirai.

1.5. Šalys – Bendrovė ir Klientas kartu.

1.6. Sutartis – reiškia šią Sutartį, Užsakymą, Susitarimą ir/ar kitus dokumentus, kurie nėra Sutarties dalis, tačiau yra sudaromi jos pagrindu ir yra susiję su Šalių santykiais.

1.7. Susitarimas – reiškia dokumentą, kuris pakeičia arba patikslina Sutartį.

1.8. Priedas – reiškia dokumentą, kuris papildo šią Sutartį, Užsakymą ir/arba Susitarimą.

1.9. Erdvė – reiškia laisvalaikio ir pramogų erdvę „ROOM47“, esančią adresu Respublikos g. 47a, Panevėžys.

1.10. Patalpos – Erdvė skirta nuomos paslaugų teikimui, kurioje gali būti organizuojami įvairūs renginiai, edukacijos, užsiėmimai, kompanijų pasibūvimai ir pan.

1.11. Paslaugos – reiškia Bendrovės Sutarties pagrindu Klientui ar su Klientu susijusiems asmenims (kaip tai nustatyta Užsakyme) teikiamas Patalpų nuomos ir/ar kitas susijusias paslaugas.

1.12. Nuomojamos patalpos – reiškia Bendrovės Sutarties pagrindu Klientui suteikiamas naudoti Patalpas, kurios apibūdintos Užsakyme.

1.13. Nuomos mokestis – reiškia Užsakyme nustatytą Patalpos nuomos kainą.

1.14. Papildomi mokesčiai – reiškia Užsakyme pateiktas papildomas paslaugas ir jų įkainius.

1.15. Įranga – reiškia Bendrovės suteikiamą techninę ir elektroninę įrangą, baldus ir ar kitus priedus, kurie gali būti detaliai apibūdinti Užsakyme.

1.16. Fiziniai asmenys – reiškia Užsakyme Kliento nurodytus fizinius asmenis, kuriems Užsakymo galiojimo metu, leidžiama naudotis patalpomis ir arba asmenis, kurie yra atsakingi už Sutarties įsipareigojimų derinimą ir/ar vykdymą.

1.17. Susiję asmenys – reiškia Kliento dukterines ir/ar motinines įmones.

 

  1. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi bei Užsakyme nustatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovė įsipareigoja laikinai už užmokestį išnuomoti Klientui Užsakyme nurodytas Nuomojamas patalpas, o Klientas įsipareigoja išsinuomoti tokias Nuomojamas patalpas, jomis naudotis ir atsiskaityti už tai su Bendrove.

2.2. Šalys aiškiai supranta ir nustato, kad Nuomojamų patalpų nuoma šios Sutarties pagrindu nėra ilgalaikė nuoma (emphyteusis).

2.3. Bendrovė šia Sutartimi išnuomoja, o Klientas išsinuomoja Užsakyme techniškai charakterizuotas Nuomojamas patalpas su Užsakyme nurodyta Įranga. Bet kokie Užsakyme nurodyti Nuomojamos patalpos bei Įrangos pakeitimai gali būti daromi tik atskiru Šalių susitarimu. Pakeitimams gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti ir už tai visiškai atsako, kad visa Nuomojamose patalpose jų nuomos laikotarpiu vykdoma veikla visiškai atitiks visus taikytinus teisės aktų, kompetentingų valstybės ir savivaldos institucijų norminių aktų reikalavimus, šios Sutarties ir Užsakymo sąlygas.

2.5. Klientas teikdamas informaciją apie Renginio organizavimo vietą, reklamuodamas Renginį reklaminėse medžiagose ar bet kokiu kitu būdu teikdamas bet kokią informaciją apie Renginį ir naudodamas oficialų vardą „ROOM47“ įsipareigoja laikytis Bendrovės pateiktų „ROOM47“ renginių erdvės logotipo (toliau – Logotipas) naudojimo taisyklių bei reikalavimų.

 

  1. NUOMOS MOKESTIS. ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Nuomos mokestis ir atsiskaitymo tvarka yra nurodoma Užsakyme.

3.2. Šalis laiku neatlikusi bet kurio Sutartyje ir/ar Užsakyme numatyto mokėjimo, kitai Šaliai raštu pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,05% (penkios šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

3.3. Jeigu Klientas iki Užsakyme numatyto termino nėra sumokėjęs numatyto Nuomos mokesčio, tokiu atveju Bendrovė pasilieka teisę Nuomojamų patalpų Klientui neišnuomoti ir dėl to Klientas neturi teisės reikšti jokio pobūdžio pretenzijų Bendrovės atžvilgiu.

 

  1. NUOMOS TERMINAS, TVARKA IR SĄLYGOS

4.1. Nuomojamų patalpų nuomos terminas yra nurodomas Užsakyme.

4.2. Klientas yra informuotas ir neprieštarauja, kad atskiras Nuomojamų patalpų priėmimo – perdavimo aktas nebus pasirašomas, atsižvelgiant į tai Klientas per nuomos termino pirmąją valandą pagrįstai nustatęs Bendrovės perduodamų Patalpų neatitikimą šios Sutarties sąlygoms, privalo raštu pateikti Bendrovei pastabas dėl Patalpų ar Įrangos būklės. Bendrovė atsižvelgiant į gautas pastabas privalo nedelsiant ištaisyti Nuomojamų patalpų trūkumus.

4.3. Šalys supranta ir nustato, kad per nurodytą informavimo terminą Klientui raštu nepateikus pastabų dėl Nuomojamų patalpų ar Įrangos būklės Klientas patvirtina ir garantuoja, kad:

4.3.1. visiškai susipažino su Nuomojamomis patalpomis ir jų Įranga, Erdvės bendro naudojimo patalpomis, teritorija bei visomis kitomis dominančiomis Nuomojamų patalpų ir/ar Erdvės charakteristikomis ir savybėmis kiek tai tiesiogiai susiję ir būtina Nuomojamų patalpų naudojimui šios Sutarties ir Užsakymo pagrindu;

4.3.2. Nuomojamos patalpos ir Įranga yra geros būklės, neapgadintos, nesunaikintos ir jokių pretenzijų ar nusiskundimų dėl Nuomojamų patalpų ar Įrangos Klientas neturi ir ateityje nereikš;

4.3.3. Nuomojamos patalpos, Erdvė, jos teritorija bei jų Įranga, o taip pat jiems bei šios Sutarties pagrindu Šalių vykdomai veiklai keliami šios Sutarties bei kitų norminių aktų reikalavimai visiškai atitinka Kliento, kaip šios Sutarties Šalies interesus, keliamus reikalavimus bei poreikius, jokių papildomų pageidavimų ar reikalavimų dėl jų Bendrovei neturi ir Klientas šios Sutartyje ir Užsakyme nustatyta tvarka nuomojasi Patalpas.

4.3.4. Klientas įsipareigoja vykdomą veiklą vykdyti laikydamasis reglamentuojančių teisės aktų, kompetentingų valstybės ir savivaldos institucijų norminių aktų reikalavimų ir šios Sutarties ir „ROOM47‟ Užsakymo sąlygų. Taip pat įsipareigoja deramai laikytis ir vykdyti visus Nuomojamų patalpų, Erdvės, jos teritorijos bei jų Įrangos naudojimo ar elgesio taisyklių jeigu su jomis buvo iš anksto raštiškai supažindintas.

4.4. Pasibaigus Nuomojamų patalpų nuomos terminui, Klientas ne vėliau kaip Užsakyme nurodytu laiku, savo sąskaita ir rizika privalo neatlygintinai grąžinti tvarkingas Nuomojamas patalpas ir Įrangą tokio pat stovio ir būklės kartu su visais pagerinimais, patobulinimais ir pakeitimais, kurių negalima pasiimti nepadarius žalos. Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrovė nekompensuoja Klientui jokių Kliento atliktų pagerinimų/pakeitimų: t. y. jeigu Klientas atlieka kokius nors pagerinimus/pakeitimus ir jų negali pasiimti be žalos Nuomojamoms patalpoms, tokie pagerinimai/pakeitimai grąžinami Bendrovei kartu su Nuomojamomis patalpomis be jokių kompensacijų Klientui.

4.5. Klientui nustatytu laiku tinkamai negrąžinus Nuomojamų patalpų, už kiekvieną grąžinti pavėluotą valandą, Klientas Bendrovei moka papildomą valandinį nuomos mokestį, kuris tokiu atveju yra lygus 40 EUR (keturiasdešimt eurų). Papildomas nuomos mokestis priskaičiuojamas ir pateikiamas apmokėjimui kartu su Nuomos mokesčio PVM sąskaita-faktūra.

4.6. Bendrovė turi teisę per 3 (tris) darbo dienas po Nuomojamų patalpų nuomos termino pabaigos raštu pareikšti Klientui pretenzijas dėl Nuomojamų patalpų ir/ar Įrangos būklės apgadinimo, defektų, sunaikinimo, pabloginimo ar pan. ir tai bus pagrindas Klientui atlyginti Bendrovės patirtus nuostolius.

 

  1. NUOMOJAMŲ PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKA

5.1. Šalys susitaria, kad Klientas pagal Užsakyme nustatytą terminą įsipareigoja raštu informuoti Bendrovę apie pageidaujamus pakeitimus ir/ar kitus reikalavimus Nuomojamų patalpų paruošimui. Jei Bendrovė negauna raštiško Kliento pranešimo apie reikalavimus Nuomojamų patalpų paruošimui, laikoma, kad Klientas su visomis Užsakyme nurodytų Patalpų sąlygomis sutinka ir papildomų pakeitimų ir/ar pageidavimų neturi. Klientas yra informuojamas, kad tam tikri Patalpų ir/ar Įrengimų paruošimai ar pasikeitimai gali būti papildomai apmokestinami.

5.2. Klientas tvarkingai ir tinkamai naudoja Nuomojamas patalpas, tiktai pagal paskirtį, griežtai ir besąlygiškai laikydamasis šios Sutarties ir Užsakymo sąlygų ir tvarkos.

5.3. Nuomojamomis patalpomis, Erdve, jos teritorija bei jų Įranga Klientas turi naudotis griežtai ir besąlygiškai laikydamasis jų naudojimui bei Kliento vykdomai atitinkamai veiklai keliamų priešgaisrinės, darbų saugos, higienos ir sanitarijos bei visų kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų ir visiškai atsako už šių reikalavimų pažeidimus tiek prieš Bendrovę, tiek prieš trečiuosius asmenis.

5.4. Klientas visiškai materialiai atsako už bet kokią dėl jo kaltės Nuomojamoms patalpoms, Erdvei, jos teritorijai ar jų Įrangai padarytą žalą bei įsipareigoja per 7 (septynias) kalendorines dienas atlyginti dėl jo ar kitų asmenų, už kuriuos Klientas atsako, kaltės ar neatsargumo Bendrovės patirtus nuostolius. Klientas yra informuojamas, kad Bendrovė reikalauja ypatingo atidumo ir atsargumo naudojantis šiomis Patalpos ir/ar jų Įrangą:

5.4.1. Klientas nuomodamasis patalpas įsipareigoja nesugadinti, nenuversti ir nepažeisti Erdvėje esančio televizoriaus su stovu bei žaidimų konsolės Xbox.

5.3.2. Klientas nuomodamasis erdvę įsipareigoja ant grindų bei sienų neklijuoti jokių papildomų plakatų, informacinių pranešimų, priemonių, papuošimų ir t. t.

5.5. Bendrovė garantuoja, kad Klientui tinkamai eksploatuojant Nuomojamas patalpas, jos bus tinkamos naudoti, pagal šioje Sutartyje ir/ar Užsakyme nustatytą paskirtį visą Nuomojamų patalpų nuomos terminą.

 5.6. Bendrovė neatsako už šildymo, vandentiekio, elektros tinklų bei interneto ryšio sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta miesto arba miesto rajono teritorijoje ar už Erdvės išorinių sienų ne dėl Bendrovės kaltės.

 5.7. Klientas visu Nuomojamų patalpų nuomos termino metu turi teisę įsinešti į Kliento nuomojamas Patalpas ir joje vartoti bet kokią parduodamą, maisto ir gėrimų, produkciją.

 

  1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo Užsakymo sudarymo dienos.

6.2. Sutarties galiojimo terminas baigiasi nuo Užsakyme numatyto nuomos termino pabaigos. Sutarties sąlygos, kurios įgyvendinamos po Sutarties galiojimo pabaigos galioja iki visiško atitinkamų sąlygų įgyvendinimo.

6.3. Sutartis ar Užsakymas gali būti pakeisti arba papildyti, išskyrus, kai Sutartyje numatyta kitaip, tik Šalių tarpusavio susitarimu, įforminant tai raštu ir patvirtinant tai tinkamais Šalių parašais ir/ar antspaudais.

6.4. Šalys Kliento prašymu gali pratęsti Sutarties ir Užsakymo galiojimo terminą, Šalių atskirai sutarta tvarka ir sąlygomis, sudarydamos atitinkamą Susitarimą prie Užsakymo.

6.5. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Užsakymą anksčiau termino, jeigu:

6.5.1. Nuomojamos patalpos ne dėl Kliento kaltės tampa netinkamos naudotis;

6.5.2. Bendrovė trukdo Klientui nekliudomai naudotis Nuomojamomis patalpomis (išskyrus šioje Sutartyje aptartus atvejus);

6.5.3. Bendrovė per šioje Sutartyje nustatytą terminą neperduoda Klientui Nuomojamų patalpų.

6.6. Klientui nutraukus Sutartį bei Užsakymą 6.5.1. – 6.5.3. punktuose nurodytais pagrindais, Bendrovė per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Klientui Nuomos mokestį arba Nuomos mokesčio dalį, kuri yra Kliento sumokėta už laikotarpį po Užsakymo nutraukimo datos.

6.7. Klientui nutraukus Sutartį bei Užsakymą kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties 6.5. punkte ne dėl Bendrovės kaltės po Užsakyme numatyto Nuomos mokesčio sumokėjimo, Kliento sumokėta Nuomos mokesčio dalis lygi 50 % Nuomos mokesčio įskaitant PVM priklauso Bendrovei kaip netesybos, o likusi Nuomos mokesčio dalis, jeigu buvo faktiškai sumokėta Bendrovei, atėmus aukščiau minimą netesybų dydį, yra grąžinama Klientui. Jeigu Klientas Nuomos mokesčio nebuvo sumokėjęs arba sumokėta dalis nepadengia Šalių susitartų netesybų, tokiu atveju Klientas per 7 (septynias) kalendorines dienų įsipareigoja sumokėti Bendrovei šiame punkte nustatytą netesybų mokestį.

6.8. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir Užsakymą anksčiau termino be jokių sankcijų Bendrovei, įspėjusi raštu Klientą:

6.8.1. Jeigu Klientas pažeidžia šios Sutarties ir/ar Užsakymo sąlygas ir nepašalina tokio pažeidimo ir/ ar pasekmių (jei jas įmanoma pašalinti);

6.9. Bendrovei nutraukus Sutartį ir Užsakymą 6.8.1. punkte numatytu pagrindu, Klientas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties bei Užsakymo nutraukimo dienos sumokėti Bendrovei 6.7. punkte nustatytą netesybų mokestį.

6.10. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Užsakymą anksčiau termino, nesant 6.8. punkte numatytų pagrindų, jeigu raštu įspėja Klientą prieš 3 (tris) darbo dienas. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakymo nutraukimo dienos grąžinti Klientui sumokėtą Nuomos mokesčio dalį ir sumokėti Klientui netesybas, kurios yra lygios 50% nuo Nuomos mokesčio įskaitant PVM.

 

  1. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Šalys sutinka laikytis konfidencialumo principo šios Sutarties bei Užsakymo, įgyvendinimo sąlygų atžvilgiu ir be išankstinio kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti jokiai trečiai šaliai (išskyrus Šalies kontroliuojamas ar ją kontroliuojančias įmones) šios Sutarties bei kitų joje minimų sutarčių turinio, pagalbinės medžiagos ir informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar tai būtina siekiant įgyvendinti šia Sutartimi bei joje minimomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus.

7.2. Tuo atveju, jei informaciją atskleisti reikalauja teisėsaugos institucijos ar kitos institucijos turinčios teisę gauti konfidencialią informaciją ex officio, Šalis turi apsiriboti tik būtinos tokiam reikalavimui įgyvendinti informacijos atskleidimu ir nedelsiant raštu pranešti apie informacijos atskleidimą kitai Šaliai.

 

  1. PRANEŠIMAI

8.1. Visi pagal šią Sutartį bei Užsakymą susiję pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku, elektroninių paštu arba įteikti Šaliai asmeniškai pasirašytinai.

8.2. Pranešimai Šalims siunčiami Užsakyme nurodytas rekvizitais.

8.3. Apie bet kokius adreso ar banko rekvizitų pasikeitimus Šalys turi nedelsiant informuoti viena kitą. Jei Šalis nepraneša apie savo rekvizitų pasikeitimą, tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu ar prievolės vykdymas vadovaujantis paskutiniais žinomais kitos Šalies rekvizitais yra laikomas tinkamu.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Esant neatitikimams ir/ar prieštaravimams tarp Užsakymo ir šių Bendrųjų patalpos nuomos sąlygų, Šalys vadovaujasi Užsakymo nuostatomis.

9.2. Klientas neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių bei pareigų pagal Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

9.3. Šalys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos šią Sutartį ir Užsakymą vadovaujasi Lietuvos Respublikos nacionaline teise.

9.4. Ginčus, susijusius su šia Sutartimi ir Užsakymu, Šalys sprendžia derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Bendrovės registracijos adresą.

9.5. Bet kurios iš šios Sutarties dokumentų ar jų dalies negaliojimas nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties dokumentų nuostatų. Jeigu bet kuri iš šios Sutarties dokumentų nuostatų, dėl savo prieštaravimo teisės aktų reikalavimams yra (tampa) negaliojanti ar sąlyginai galiojanti, ar pasikeitus teisės aktams pasikeičia šiuos Sutarties objekto realizavimo sąlygos nustatytos šios Sutarties dokumentų nuostatose, Šalys įsipareigoja nedelsiant imtis visų priemonių, kad deramai įforminti bei užfiksuoti tokią nuostatą, jei tai įmanoma, nekeičiant ir neiškraipant tokios nuostatos Šalių užfiksuotos esmės bei prasmės šios Sutarties dokumentų kontekste, bei imasi visų priemonių kad išvengti neigiamų pasekmių Šalims.

9.6. Bet kurios iš šios Sutarties dokumentų ar jų dalies negaliojimas nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties dokumentų nuostatų. Jeigu bet kuri iš šios Sutarties dokumentų nuostatų, dėl savo prieštaravimo teisės aktų reikalavimams yra (tampa) negaliojanti ar sąlyginai galiojanti, ar pasikeitus teisės aktams pasikeičia šiuos Sutarties objekto realizavimo sąlygos nustatytos šios Sutarties dokumentų nuostatose, Šalys įsipareigoja nedelsiant imtis visų priemonių, kad deramai įforminti bei užfiksuoti tokią nuostatą, jei tai įmanoma, nekeičiant ir neiškraipant tokios nuostatos Šalių užfiksuotos esmės bei prasmės šios Sutarties dokumentų kontekste, bei imasi visų priemonių kad išvengti neigiamų pasekmių Šalims.

9.7. Bendrovė pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šią Sutartį. Atnaujinta ir/ar pakeista Sutartis įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje www.room47.lt dienos ir galioja visiems Užsakymams sudarytiems po atnaujinimo. Jeigu Užsakymas buvo sudarytas prieš Sutarties pakeitimą, tuomet Šalys vadovaujasi buvusiomis „Bendrosiomis nuomos sutarties sąlygomis“.